Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Privacystatement
Over Amphia

Privacystatement

Waar ga jij als sollicitant mee akkoord?

Amphia hecht veel waarde aan je privacy als sollicitant. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Amphia en worden opgenomen in onze database. Meer inzage in de gehele privacy statement vind je hieronder. 

Privacystatement Sollicitanten

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van externe en interne sollicitanten bij Amphia, conform de richtlijnen van de NVP Sollicitatiecode. Met de term verwerken’ wordt onder meer bedoeld: het vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en het wissen en vernietigen van persoonsgegevens. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en zullen jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen.

Onze privacystatement volgens NVP Sollicitatiecode

  1. 1. Verwerkingsverantwoordelijke

   Amphia is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het sollicitatieproces.

  2. 2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

   Wanneer je solliciteert bij Amphia, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens die nodig zijn voor het beoordelen van jouw sollicitatie.

   Deze gegevens kunnen onder andere jouw naam, contactgegevens, cv en motivatiebrief. We verzamelen deze gegevens rechtstreeks van jou, via het sollicitatieformulier, e-mail of andere communicatiemiddelen. Bij indiensttreding controleren we of je geschikt bent voor de baan en of je de juiste diploma’s hebt. We controleren ook of je bent ingeschreven in het BIG/RGS-register als dit relevant is voor de functie. Je moet ons ook altijd een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

  3. 3. Doeleinden van gegevensverwerking

   Amphia verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

   • Het beoordelen van jouw sollicitatie en het nemen van een beslissing over jouw geschiktheid voor de functie.
   • Het uitvoeren van communicatie met betrekking tot het sollicitatieproces, zoals het plannen van sollicitatiegesprekken.
   • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op het wervingsproces.

   In geval sprake is van een beslissing om jou aan te nemen, zijn de persoonsgegevens daarnaast noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

  4. 4. Rechtsgrondslag van de verwerking

   De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

   • Uitvoering van een overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze verplichtingen jegens jou met betrekking tot het sollicitatieproces.
   • Toestemming: Indien we aanvullende gegevens van jou vragen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het sollicitatieproces, zullen we jou om toestemming vragen voordat we deze gegevens verwerken.
  5. 5. Bewaartermijn van persoonsgegevens

   We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de sollicitatieprocedure en voor een periode van maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij anders overeengekomen.

   Indien je hebt ingestemd met het bewaren van jouw gegevens voor toekomstige vacatures, kunnen we jouw gegevens voor een jaar bewaren. Na de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens veilig verwijderd.

  6. 6. Delen van persoonsgegevens

   Amphia deelt jouw persoonsgegevens alleen betrokkenen die rechtstreeks betrokken zijn bij het sollicitatieproces.

   Deze personen hebben een geheimhoudingsverplichting en zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. We zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is. In sommige gevallen kan het nodig zijn om jouw referenties te controleren of informatie op te vragen bij vorige werkgevers of opleidingsinstellingen. In dergelijke gevallen zullen we jouw toestemming vragen voordat we contact opnemen met deze bronnen.

  7. 7. Beveiliging van persoonsgegevens

   Amphia neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging.

   We hanteren strikte beveiligingsprocedures om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden bewaard.

  8. 8. Jouw rechten

   Als sollicitant heb je bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

   • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken.
   • Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
   • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
   • Verwijdering van jouw persoonsgegevens te verzoeken.
   • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen.
   • Jouw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

   Indien je gebruik wilt maken van deze rechten, kun je contact opnemen met Amphia.

  9. 9. Klachten

   Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met Amphia.

   Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Label